Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów

Editions Atlas SA („Atlas”), działając w charakterze administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, pragnie poinformować swoich Klientów („Klienci”) o sposobach przetwarzania pozyskanych od nich danych osobowych, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Europejskim nr 679/2016 w sprawie przetwarzania danych osobowych („Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”), obowiązującym od 25 maja 2018 r.


1. Administrator Danych i Podmioty Przetwarzające Dane
Editions Atlas SA, z siedzibą przy Route des Dragons, 7, 1033 Cheseaux sur Lausanne, jest Administratorem Danych, adres poczty elektronicznej do kontaktów: dataprotection@editionsatlas.ch Kompletny wykaz Podmiotów Przetwarzających Dane można uzyskać, wysyłając wiadomość na podany adres.


2. Gromadzone Dane Osobowe
Zgodnie z niniejszą Polityką, firma Atlas będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od swoich Klientów, przy czym dane te mogą obejmować:

a) dane osobowe oraz teleadresowe przekazywane przez Klientów podczas zakupu produktu lub otrzymywania usługi świadczonej przez firmę Atlas;
b) dane pozyskane na skutek próśb o udzielenie pomocy czy wsparcia;
c) dane pozyskane drogą badań ankietowych, konkursów itp. organizowanych przez firmę Atlas, pod warunkiem, że w takim przypadku Polityka ta będzie integralna częścią określonych Polityk obejmujących przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania takich konkursów;


Firma Atlas nie będzie przetwarzać danych zdrowotnych lub innych kategorii Danych Specjalnych, zdefiniowanych w art. 9 RODO. Dane osobowe osób niepełnoletnich będą przetwarzane w sposób opisany w ustępie 8 niniejszej Polityki.
Wyżej wymienione kategorie danych będą przetwarzane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w celach opisanych w ustępie 4 niniejszej Polityki.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Dane Osobowe Klientów będą przetwarzane z wykorzystaniem narzędzi automatycznych, lub innych; będą chronione przy pomocy właściwych zabezpieczeń, celem zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności. Firma Atlas wdroży środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia, że dane osobowe są zabezpieczone przed utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem,a także uzyskaniem dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób.
Firma Atlas będzie anonimizować dane osobowe, usuwając ich identyfikatory, po ustaniu celu, w jakim te dane zostały zgromadzone lub po wygaśnięciu okresu przechowywania (opisanego bliżej w ustępie 10).


4. Cele Przetwarzania
Firma Atlas będzie się domagać od Klientów dostarczenia danych osobowych w następujących celach:
a) do rozpoczęcia i kontynuowania korzystania z usług świadczonych przez firmę Atlas, łącznie z uczestnictwem w kursach i konkursach, na potrzeby obsługi klienta oraz ustanawiania, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych względem Klientów lub innych stron (łącznie określanych jako „Cele Umowne”);
b) do wypełniania zobowiązań nałożonych przepisami prawa (określanych jako „Cele Prawne”);
c) w przypadku udzielenia przez Klientów zgody, do wysyłania biuletynów i komunikatów marketingowych kanałami tradycyjnymi i innymi, włączając pocztę elektroniczną, SMS, MMS, sieci społecznościowe, wiadomości błyskawiczne, aplikacje mobilne, banery reklamowe, faks, pocztę tradycyjną i telefony, dla potrzeb promowania i/lub sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez firmę Atlas, a także do prowadzenia innych badań ankietowych dla potrzeb oceny zadowolenia Klientów ze świadczonych Usług (określanych jako „Cele Marketingowe”);
d) w przypadku udzielenia przez Klientów zgody na wysyłanie komunikatów marketingowych od innych firm Grupy i/lub innych partnerów firmy w następujących kategoriach: wydawcy, sprzedawcy na rynku masowym, sprzedawcy zabawek oraz dystrybutorzy towarów konsumpcyjnych, odnoszących się do ich produktów/usług, w sposób i kanałami wymienionymi w poprzednim ustępie, przy czym Klienci mogą zażądać wykazu takich podmiotów (określonych jako „Cele Marketingowe Stron Trzecich”);
e) w przypadku udzielenia przez Klientów zgody, wysyłania komunikatów marketingowych w sposób i kanałami wymienionymi w akapitach c) i d), na podstawie preferencji i zwyczajów Klientów oraz prowadzenia na tej podstawie analiz (określanych jako „Profilowanie”);
f) w przypadku udzielenia przez Klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych do Celów Marketingowych firmy Atlas, wysyłania, nie częściej niż raz na trzy miesiące, biuletynów oraz komunikatów odnoszących się do produktów/usług firmy Atlas do Klientów identyfikowanych wyłącznie na podstawie ogólnych kategorii, takich jak przedział wiekowy, fakt otwarcia uprzednio wysłanego biuletynu, sposób realizowania zakupów (określanych jako „Uzasadnione Interesy i Cele Marketingowe”);
g)  prowadzenia operacji przygotowawczych w zakresie przenoszenia oddziałów, przejęć, fuzji, podziałów i innych zmian oraz realizowania takich operacji (określanych jako „Uzasadnione Interesy i Cele Biznesowe”).

5. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych do Celów Umownych jest obowiązkowe, ponieważ jest niezbędne do otrzymywania specyficznych usług świadczonych przez firmę Atlas.
Przetwarzanie danych osobowych do Celów Prawnych jest obowiązkowe, ponieważ jest wymagane przepisami obowiązującego prawa. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach, firma Atlas nie będzie w stanie świadczyć swoich usług.
Przetwarzanie danych osobowych do Celów Marketingowych firmy Atlas, do Celów Marketingowych Stron Trzecich oraz do Profilowania nie jest obowiązkowe i zależne jest od udzielenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie. W przypadku, gdy Klient nie udzieli swojej zgody, firma Atlas, inne spółki tej samej Grupy i/lub inni wybrani partnerzy komercyjni nie będą w stanie informować Klienta o nowych produktach/usługach, wysyłać spersonalizowanych ofert, prowadzić badań ankietowych ani wysyłać innych komunikatów i materiałów zgodnych z ich interesami.
Przetwarzanie danych osobowych do celów Uzasadnionych Interesów Marketingowych służy realizowaniu uzasadnionych interesów firmy Atlas, właściwie wyważonych z interesami konsumentów oraz, biorąc pod uwagę ograniczenia tej formy przetwarzania, objaśnione w ustępie 4 f), będzie prowadzone od 25 maja 2018 r. po wejściu w życie Rozporządzenia RODO.
Przetwarzanie danych dla Uzasadnionych Interesów i Celów Biznesowych realizowane jest zgodnie z art. 24 ust. 1 d) Kodeksu Prywatności oraz w celu realizowania uzasadnionych interesów firmy Atlas i jej partnerów do prowadzenia działań biznesowych tam wskazanych, zgodnie z art. 6 f) RODO, z wyważeniem interesów Klientów, ponieważ przetwarzanie takie będzie się ograniczało wyłącznie do danych niezbędnych do prowadzenia takich działań.

6. Przekazywanie Danych Osobowych
Dla Celów podanych w ust. 4, firma Atlas może przekazywać dane osobowe Klientów swoim partnerom, w zakresie ściśle niezbędnym do każdego typu przetwarzania, poniższym kategoriom podmiotów:
a) pracownikom, współpracownikom i dostawcom firmy Atlas, w ramach wykonywania przez nich zadań i/lub zobowiązań umownych oraz w związku z relacjami komercyjnymi z Klientami;
b) poddostawcom i/lub podwykonawcom, w ramach ich działalności związanej z realizowaniem dostaw produktów i usług oferowanych przez firmę Atlas;
c) pozostałym krajowym i międzynarodowym spółkom Grupy, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w poniższym ustępie 7;
d) Urzędom Pocztowym i firmom kurierskim, na potrzeby wysyłania i dostarczania produktów zakupionych przez Klientów i/lub pozostałych materiałów odnoszących się do usług oferowanych przez firmę Atlas;
e) konsultantom prawnym, administracyjnym i fiskalnym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności firmy Atlas, w sposób objaśniony wyżej;
f) instytucjom finansowym, na potrzeby zarządzania przychodami i płatnościami wynikającymi z realizacji umowy z Klientem.
Dane osobowe Klientów nie będą ujawniane.


7. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe Klientów mogą być swobodnie przekazywane do innych Krajów Europejskich, ale mogą też być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, szczególnie do Rosji, Japonii i Stanów Zjednoczonych.
W każdym przypadku, kiedy firma Atlas będzie musiała przekazać dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej, będzie ona wdrażać odpowiednie środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z art. 44 Kodeksu Prywatności oraz art. 45 i 46 RODO.
Klienci będą mieli prawo do uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych za granicą oraz do otrzymania informacji o miejscu ich przechowywania, po wysłaniu odnośnego wniosku bezpośrednio do Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych zawartych w ustępie 9 niniejszego dokumentu.

8. Niepełnoletnie Podmioty Danych

Z usług oferowanych przez firmę Atlas mogą korzystać także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. W takim przypadku firma Atlas będzie gromadziła dane osobowe osób niepełnoletnich wyłącznie w celach oraz w sposób objaśniony w niniejszej Polityce, zgodnie z postanowieniami RODO dotyczącymi przetwarzania danych osobowych osób nieletnich (art. 8), po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego, których dane będą gromadzone wyłącznie na potrzeby uzyskania takiej zgody.


9. Prawa Klientów
Jeśli chodzi o dane osobowe, Klient będzie w stanie wyegzekwować, bez dodatkowych opłat i w dowolnym terminie, swoje poniższe prawa:
a) prawo do uzyskania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli są – prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do poznania źródła pozyskania danych, celów i sposobów ich przetwarzania oraz logiki przetwarzania, w przypadku korzystania z metod przetwarzania automatycznego;
c) prawo do aktualizacji, korekty i – na życzenie – integracji danych;
d) prawo do zażądania usunięcia, zanonimizowania lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uzasadnionych powodów;
e) sprzeciw, częściowy lub całkowity, wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, można złożyć w sposób automatyczny lub tradycyjny;
f) prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym terminie, bez naruszania legalności przetwarzania realizowanego na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Obok powyższych praw, począwszy od 25 maja 2018 r., Klienci nabędą również prawa nadane im w poniższym ustępie 10 c).
Klienci będą mogli w dowolnym terminie wyegzekwować swoje prawo do modyfikowania danych teleadresowych, informowania firmy Atlas o zmianach i aktualizowania swoich danych osobowych, a także do uzyskiwania dalszych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych przez firmę Atlas, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@editionsatlas.ch lub dzwoniąc na numer telefonu (22) 307 97 08.


10. Dalsze postanowienia obowiązujące od 25 maja 2018 r.
Poniższe postanowienia wejdą w pełni w życie w dniu 25 maja 2018 r., wraz z wejściem w życie Rozporządzenia RODO.

a) Okres przechowywania danych osobowych: Firma Atlas będzie przechowywała dane osobowe nie dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone, zgodnie z ustępem 2 niniejszej Polityki Prywatności. W każdym przypadku, do poszczególnych celów obowiązywały będą następujące okresy przechowywania:

➢ Dane osobowe zgromadzone w Celach Umownych (ust. 4 a) będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz 10 lat po jej wygaśnięciu, aby umożliwić firmie Atlas egzekwowanie/ochronę jej praw, zarówno w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych, w przypadku powstania roszczeń na podstawie takiej umowy.
➢ Dane osobowe zgromadzone w Celach Prawnych (ust. 4 b) będą przechowywane przez okres ograniczony przepisami prawa.
➢ Dane osobowe zgromadzone w Celach Marketingowych firmy Atlas (ust. 4 c) będą przechowywane przez okres świadczenia usług, uczestnictwa w konkursach i/lub gromadzenia oraz przez 2 lata po ustaniu gromadzenia i/lub zakończeniu świadczenia usług.
➢ Dane osobowe zgromadzone w Celach Marketingowych Stron Trzecich oraz do Profilowania (ust. 4 d i e) będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania.
➢ Dane osobowe gromadzone dla Uzasadnionych Interesów biznesowych (ust. 4 g) będą przechowywane przez okres 10 lat od ich pozyskania.

Po upłynięciu powyższych terminów, dane osobowe Klientów zostaną usunięte, zanonimizowane lub zagregowane.

b) Dodatkowe prawa: Klient będzie miał też prawo, w terminie i w sposób opisany w poprzednim ustępie:
➢ zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, kiedy (i) dokładność danych osobowych zostanie zakwestionowana przez Podmiot Danych, przez okres umożliwiający Administratorowi Danych zweryfikowanie dokładności takich danych osobowych; (ii) przetwarzanie takie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczonego z nich korzystania; (iii) firma Atlas nie potrzebuje już danych osobowych na potrzeby ich przetwarzania, są one jednak wymagane przez podmiot danych w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony swoich roszczeń prawnych; (iv) podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu danych na podstawie Art. 21.1. RODO, w oczekiwaniu na zweryfikowanie, czy podstawy prawne, na jakie powołuje się Administrator Danych, przeważają nad tymi, na jakie powołuje się Podmiot Danych;
➢ zażądać usunięcia swoich danych osobowych bez zbędnego opóźnienia;
➢ zażądać zapewnienia przenośności swoich danych osobowych;
c) wnieść roszczenie do Władz Krajowych w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych.

11. Aktualizacje

Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu wskazanym w jego części początkowej.
Firma Atlas może zmienić i/lub zintegrować niniejszy dokument z innym, także na skutek dalszych modyfikacji i/lub zintegrowania Rozporządzenia RODO. Aktualizacje i modyfikacje będą przekazywane z wyprzedzeniem, zaś Klienci będą się zawsze mogli zapoznać z Polityką Aktualizacji, klikając łącze
https://www.editionsatlas.pl/artykul/gdpr/privacy_pl.html
W przypadku wątpliwości lub zażaleń związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z firmą Atlas, wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@editionsatlas.ch lub dzwoniąc na numer telefonu (22) 307 97 08. 

 

 

Twój koszyk

Artykuł

ilość

cena

Usuń

Razem bez kosztów dostawy

Koszty dostawy

Razem